Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wikielcu

Logowanie

Projekty realizowane w szkole

Do szkoły z uśmiechem

 

"DO SZKOŁY Z UŚMIECHEM"

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9. 1, Poddziałanie 9.1.2.

BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA)

Gmina Iława

Wójt Gminy Iława

Krzysztof  Harmaciński

Nasza szkoła brała udział w projekcie unijnym „Do szkoły z uśmiechem”. Projekt został napisany przez Dyrektorów i przedstawicieli nauczycieli z pięciu szkół podstawowych gminy Iława. Obejmował on  zajęcia wyrównawcze i wyjazdy edukacyjne dla uczniów  w okresie od IX 2008r.  do VI 2010r. Z naszej szkoły w pisaniu projektu brały udział pani dyr. mgr Bożena Lewandowska i mgr Anna Licznerska. Projekt „Do szkoły z uśmiechem” realizowało 5 szkół gminy Iława tj. SSP Wikielec, SSP Laseczno, SSP Ławice, SSP Gromoty i SSP Frednowy. Projekt ten realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Koordynatorem projektu był mgr Adam Przybilski- nauczyciel z SSP w Lasecznie. Nad realizacją projektu w każdej z wyżej wymienionych szkół czuwał asystent koordynatora. W naszej szkole była nim mgr Anna Licznerska.

            W ramach projektu w poszczególnych szkołach odbywały się zajęcia wyrównawcze w następujących blokach:

  1. Bawię się i uczę - dla kl. 0-3.
  2. Czytam, piszę i rozumiem  - edukacja polonistyczna.
  3. Matematyka łatwa i przyjemna.
  4. Z przyrodą na ty.
  5. Z komputerem za pan brat.
  6. Zabawmy się razem w naukę języka angielskiego.
  7. Radzę sobie ze swoimi emocjami.
  8. Poznaję cię historio.
  9. Biblioteka oknem na świat.
  10. Pięknie się wysławiam – zajęcia logopedyczne.

Ponadto, wszystkie szkoły brały udział w wyjazdach edukacyjnych:

             Każda ze szkół:

1)      6 wyjazdów na basen

2)      po jednym wyjeździe do Olsztyna, Gdańska, Żelazowej Woli i na Kaszuby

             SSP Laseczno zorganizowała 5-cio dniową wycieczkę w Bieszczady.

Całkowity koszt projektu wyniósł 992545 zł. W ramach projektu do szkół zostały zakupione pomoce dydaktyczne na kwotę ok. 80 tys. zł.