Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wikielcu

Logowanie

Co oferujemy dodatkowo

Nowy projekt, w którym uczestniczyła nasza szkoła!

Od II semestru roku szkolnego 2013/14 i 2014/15 nasza szkoła uczestniczyła w projekcie unijnym pt. "Uczenie przez doświadczenie". W ramach projektu odbywały się zajęcia dodatkowe z różnych przedmiotów oraz wyjazdy edukacyjne. W projekcie udział brali uczniowie klas IV-VI. W ramach projektu odbywały się następujące zajęcia: język polski, matematyka, historia, przyroda, plastyka, muzyka, informatyka, zajęcia z pedagogiem oraz tańce. Odbyły się wyjazdy do: Olsztyna, Nidzicy, Grunwaldu, Malborka i Gierłoży. 

Prezentacja_multimedialna_z_projekt.wmv

-------------------------------------------------------           

Nasza szkoła brała udział w projekcie unijnym: "Daj sobie szansę na sukces". Projekt realizowany w ramach PO KL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wygranie konkursu na owy projekt zawdzięczamy  naszym nauczycielom: lic. Małgorzacie Pawłowskiej oraz mgr Bogdanowi Pawłowskiemu, którzy są autorami projektu.  Obejmuje on 10 szkół podstawowych Gminy Iława. To już drugi projekt na zajęcia świetlicowe napisany przez ten zespół.

BENEFICJENTEM projektu (PROJEKTODAWCĄ) jest Gmina Iława - Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński

Projektem zarządza zespół projektowy w składzie :

Koordynator projektu: Małgorzata Pawłowska

Asystent koordynatora: Bogdan Pawłowski

Specjalista ds. Rozliczeń: Bożena Osicka

 

 

Projekt "Daj sobie szansę na sukces" jest realizowany od 1.09.2010 roku do 31.12. 2011 roku

ównym celem projektu jest:

- wyrównywanie szans edukacyjnych

- rozwój kompetencji kluczowych

- organizacja zajęc świetlicowych

- organizacja warsztatów edukacyjnych

- wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w okresie 16 miesięcy.

 Cele szczegółowe:

     - podniesienie umiejętności informatycznych oraz posługiwania się językami obcymi

     - podniesienie umiejętności komunikacyjnych oraz społecznych i obywatelskich

- wzmocnienie u uczniów poczucia własnej wartości, radzenia sobie z emocjami,opierania się presji grupy

- przeciwdziałanie stereotypom płci i promowanie postaw antydyskryminacyjnych

Działania:

- Zajęcia edukacyjno – terapeutyczne 

- Edukacja kulturalna – wyjazdy  do teatru muzycznego i   Olsztynka

- Zajęcia artystyczne i rozwijające kompetencje kluczowe

* warsztaty plastyczne                

* warsztaty taneczne                   

* warsztaty muzyczne           

* warsztaty informatyczne          

* zajęcia językowe                    

- Spotkania z pedagogiem       

- Spotkania z psychologiem     

  Uczestnicy projektu: Projektem objęte są dzieci w wieku od 6 – 16 lat.

- W SSP Wikielec powstały  2 grupy świetlicowe (25 osób z klas I – III i 25 osób z klas IV – VI)

-----------------------------------------------------------------

"DO SZKOŁY Z UŚMIECHEM"

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9. 1, Poddziałanie 9.1.2.

BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA)

Gmina Iława

Wójt Gminy Iława

Krzysztof  Harmaciński

Nasza szkoła brała udział w projekcie unijnym „Do szkoły z uśmiechem”. Projekt został napisany przez Dyrektorów i przedstawicieli nauczycieli z pięciu szkół podstawowych gminy Iława. Obejmował on  zajęcia wyrównawcze i wyjazdy edukacyjne dla uczniów  w okresie od IX 2008r.  do VI 2010r. Z naszej szkoły w pisaniu projektu brały udział pani dyr. mgr Bożena Lewandowska i mgr Anna Licznerska. Projekt „Do szkoły z uśmiechem” realizowało 5 szkół gminy Iława tj. SSP Wikielec, SSP Laseczno, SSP Ławice, SSP Gromoty i SSP Frednowy. Projekt ten realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Koordynatorem projektu był mgr Adam Przybilski- nauczyciel z SSP w Lasecznie. Nad realizacją projektu w każdej z wyżej wymienionych szkół czuwał asystent koordynatora. W naszej szkole była nim mgr Anna Licznerska.

            W ramach projektu w poszczególnych szkołach odbywały się zajęcia wyrównawcze w następujących blokach:

  1. Bawię się i uczę - dla kl. 0-3.
  2. Czytam, piszę i rozumiem  - edukacja polonistyczna.
  3. Matematyka łatwa i przyjemna.
  4. Z przyrodą na ty.
  5. Z komputerem za pan brat.
  6. Zabawmy się razem w naukę języka angielskiego.
  7. Radzę sobie ze swoimi emocjami.
  8. Poznaję cię historio.
  9. Biblioteka oknem na świat.
  10. Pięknie się wysławiam – zajęcia logopedyczne.

Ponadto, wszystkie szkoły brały udział w wyjazdach edukacyjnych:

             Każda ze szkół:

1)      6 wyjazdów na basen

2)      po jednym wyjeździe do Olsztyna, Gdańska, Żelazowej Woli i na Kaszuby

             SSP Laseczno zorganizowała 5-cio dniową wycieczkę w Bieszczady.

Całkowity koszt projektu wyniósł 992545 zł. W ramach projektu do szkół zostały zakupione pomoce dydaktyczne na kwotę ok. 80 tys. zł.

--------------------------------------------

 

„PRZYJDŹ DO NAS… NA PEWNO ZNAJDZIESZ COŚ DLA SIEBIE..”

Autorzy projektu: 

Małgorzata Pawłowska i Bogdan Pawłowski

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9. 1, Poddziałanie 9.1.2.

BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA)

Gmina Iława

Wójt Gminy Iława

Krzysztof  Harmaciński

Projektem zarządzał zespół projektowy w składzie :

Koordynator projektu: Małgorzata Pawłowska

Asystent koordynatora: Bogdan Pawłowski

Specjalista ds. Rozliczeń:Bożena Osicka

Czas realizacji- od 1 listopada 2008 do 31 marca 2010 roku.

Główne cele projektu:

• Rozwijanie wśród uczniów umiejętności komunikacyjnych
i interpersonalnych.

• Wzmacnianie rozwoju osobowego, intelektualnego
i społecznego.

• Kształtowanie wrażliwości emocjonalnej poprzez edukację kulturalną.

• Wzmacnianie poczucia własnej wartości.

• Radzenie sobie z emocjami.

• Wyznaczanie sobie celów życiowych i ich konsekwentnej realizacji.

Nasze działania

• Zajęcia edukacyjno – terapeutyczne

• Edukacja kulturalna

• Warsztaty

    - taneczne

    - muzyczne

    - plastyczne

    - komputerowe

• Spotkania z psychologiem i pedagogiem

• Zajęcia z zakresu ratownictwa medycznego i bezpieczeństwa drogowego

• Letnia Szkoła Życia ( półkolonie)

Uczestnicy projektu

• SSP Wikielec

• SSP Franciszkowo

• SSP Gałdowo

• SSP Gromoty

• SSP Laseczno

• SSP Rudzienice

• SSP Ząbrowo